Koszyk

Zwroty i reklamacje

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 14 dni ( termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru )

Prosimy o dołączenie do paczki wypełnionego formularza (do pobrania)

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PDF

 

Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący.

Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych 'za pobraniem'.

 

adres do zwrotu:

OZARK Ilona Woźniak

ul. Warszawska 17, 05-180 Pomiechówek

Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący.

 

ADRES DO REKLAMACJI

OZARK Ilona Woźniak

ul. Warszawska 17, 05-180 Pomiechówek

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy pod adresem mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

drogą mailową na adres allchemik.sklep@gmail.com

drogą pocztową na adres: jak wyżej

Klient w reklamacji powinien wskazać:

swoje imię i nazwisko;

dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.);

przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową;

dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej poprawnego zgłoszenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, koszty transportu, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje, o dacie i czasie określonym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku stłuczek transportowych jedynym sposobem reklamacji jest wypełnienie protokołu szkodowego bezpośrednio przy dostawie towaru.

Paczkę należy sprawdzić czy nie posiada uszkodzeń zewnętrznych jak i wewnątrz w obecności kuriera po to, aby móc zaznaczyć na protokole, że jest on spisany przy dostawie.

 

W momencie dostawy przez spedytora Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki:(czy opakowanie jest nienaruszone i czy zawartość dotarła w stanie nienaruszonym). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący jest zobowiązany odnotować je w liście przewozowym, a przewoźnik jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniego protokołu. Tylko i wyłącznie na tej podstawie możecie Państwo żądać od przewoźnika odszkodowania za zniszczone rzeczy.

W związku z powyższym, prosimy zwrócić uwagę aby w protokole było zaznaczone, że:

 

1) szkoda została zgłoszona przy doręczeniu

– przyjmujemy tylko protokoły sporządzone przy doręczeniu. Oczywiście należy zaznaczyć również, że towar był dobrze zabezpieczony, wypełnienia, folia bąbelkowa etc. Protokół należy przesłać do nas mailem allchemik.sklep@gmail.com – na jego podstawie sporządzamy korektę do faktury.